آقای یوسف بکتاش

” بدین وسیله گواهی می شود شرکت تجارت گستر مجری پروژه طراحی و راه اندازی وب سایت شرکت فرش ابریشم بوده و به نحو احسن این پروژه را به اتمام رسانیده است و این شرکت ضمن تشکر و قدردانی، به عنوان کارفرما پروژه، از نحوه عملکرد این شرکت رضایت کامل دارد. “