منوی راهبری جانبی

منوی راهبری جانبی

منوهای راهبری جانبی :

در صورت وجود میتوانند به صورت دائم نمایش داده شوند یا به صورت موقتی شناور باشند(overlay). منوهای جانبی میتوانند در چپ یا راست صفحه نمایش قرار گیرند.

صفحه موبایل

صفحه موبایل

منوی راهبری جانبی

منوی راهبری جانبی

ساختار :

منوهای راهبری جانبی میتوانند به صورت دائمی و ثابت نمایش داده شوند یا به صورت موقتی شناور باشند. منوهای راهبری موقتی بر روی محتوا باز میشوند در حالی که منوهای راهبری ثابت در کنار یا زیر محتوا قرار میگیرند.
اندازه صفحه نمایش میتواند تعیین کند که یک پنل ثابت باشد یا شناور. با وجود فضای کافی، پنل میتواند ثابت باشد و محتوا به صورت responsive تنظیم میشود. چنانچه فضا ناکافی باشد، پنل باید به صورت شناور باشد.
معیارها :

موبایل :

پهنا : ۵۶dp – پهنای صفحه
حداکثر پهنا : ۳۲۰dp
حداکثر پهنا تنها زمانی که از راهبری چپ استفاده کنید، اعمال میشود. در زمان استفاده از راهبری راست، پنل میتواند کل پهنای صفحه نمایش را پوشش دهد.
desktop :

حداکثر پهنا برای راهبری چپ ۴۰۰dp میباشد. راهبری راست میتواند متناسب با محتوا تغییر نماید.

منوی راهبری جانبی سمت چپ در موبایل

منوی راهبری جانبی سمت چپ در موبایل

منوی راهبری جانبی سمت راست در موبایل

منوی راهبری جانبی سمت راست در موبایل

منوی راهبری جانبی سمت چپ در desktop

منوی راهبری جانبی سمت چپ در desktop

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان لطفا شماره تلفن ونام خود همچنین زمینه مشاوره را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .